Vedtægter for Hvalpsund Borgerforening.

 

Foreningens formål er:

1. At knytte byens borgere sammen via diverse arrangementer.

2. At hjælpe og komme med nye ideer og forslag til gavn for Hvalpsund og omegn.

3. At virke for Hvalpsund og omegns fornyelse og forskønnelse.

4. Som medlemmer kan optages alle der har interesse i Hvalpsund.

5. Medlemmer betaler kontingent én gang om året, og kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen.

6. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent.

7. Udtrædelse af foreningen sker ved at et medlem ikke indbetaler sit kontingent rettidigt for det følgende år.

8. Den årlige generalforsamling afholdes i maj måned. Generalforsamlingen skal varsles mindst 8 dage før afholdelse med angivelse af dagsorden. Til at ændre lovene kræves at generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer som indfinder sig. Afgørelser sker ved simpelt flertal. Hvis mindst eet medlem kræver det, skal afstemninger være skriftlige. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

9. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 7 medlemmer, der efterfølgende konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år og ved hver generalforsamling er henholdsvis 4 og 3 medlemmer på valg. De 2 medlemmer som efter den valgte bestyrelse har det største stemmetal er suppleanter, og udfylder pladsen efter den orden deres stemmetal angiver, dersom 1 eller 2 af bestyrelsen skulle afgå i utide.

10. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor til at revidere regnskabet.

11. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal når mindst 1o medlemmer kræver det , indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. I sidste tilfælde skal begæringen ske skriftligt med angivelse af forhandlingsemne. Senest 10 dage efter at begæringen er indgivet skal generalforsamlingen være planlagt.

12. Foreningens penge indsættes i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån

13. Kasseren opbevarer og er ansvarlig for foreningens penge og udbetaler alle af bestyrelsen anviste udgifter. Der skal føres kassebog som skal forevises på bestyrelsesmødet før hver ordinær generalforsamling. Der aflægges fuldstændigt regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

14. I tilfælde af foreningens opløsning må de i kassen værende penge ikke fordeles mellem medlemmerne. Den afsluttende generalforsamling bestemmer, i hvilket almennyttigt socialt øjemed pengene skal anvendes.

15. Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod på en generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25.11.20220.

 

Ole Randrup

Jan Jensen

Vibeke Hvidsten

Bent Hansen

Birgit Poulsen

Leif Jensen

Per Sørensen