På Lovns findes også en del småskove og hedestrækninger, men størstedelen

af området er opdyrket. Langs kysten

findes den flade forstrand og stenalderhavets gamle kystskrænt. Egekrat på Lovns Halvøen Landskabet på Lovns er præget af store bakker,

som er gennemskåret af kløfter, dannet ved erosion. Nogle steder er dalsiderne

bevokset med tætte egekrat, som næsten

svarer til fortidens skove. Øverst på skrænterne er bevoksningen holdt nede

af vinden. Her er krattet forblæst, tæt og næsten uigennemtrængeligt.

 

Kulturhistorie

 

Herregården Hessel er Danmarks sidste helt stråtækte herregård. Hessel nævnes første gang i Dronning Margrethe l's regeringstid. Gårdens daværende ejer, Vide Videsen, måtte i 1391 pantsætte gården. Gårdens alder kendes ikke nøjagtig, men overleveringen vil fortælle, at det første Hessel lå ved den store gravhøj, "Kongens Høj", og var beboet

af en sørøver, der fra den højtliggende borg var i stand til at overvåge trafikken på Limfjorden. Op til slutningen af

1700-tallet ejede herregården Hessel hele halvøen.

I dag er Hessel indrettet som landbrugsmuseum og rummer

en varieret udstilling af gamle landbrugsredskaber,

maskiner og vogne. Stuehuset er indrettet som et proprietærhjem

fra 1850. Hessel er også et levende museum,

hvor der hvert år afholdes forskellige arrangementer som

høstdage og fåredage. Museet har åbent mod entre i perioden

fra påske-30. november fra kl. 10.00-17.30.

I nærheden af Melbjerg Hoved ligger oppe i enebærkrattet

en ringvold. Ringvolden har aldrig været udgravet, så man

ved ikke hvor gammel, den er. Den har sandsynligvis været

tilflugtssted for en enkelt gård mod fjendtlige angreb. Der

findes yderligere information om ringvolden på stedet.

 

Geologi

 

Bakkelandet på Lovns er dannet af istidens aflejringer. Isen

efterlod et landskab med store, jævne bakker, men smeltevand

og senere tiders regnvand har på sin vej mod fjorden

furet det jævne landskab og dannet slugter, som åbner sig

mod kysten. Både mod nord og syd er dannet et bredt beskyttende

forland. Siden istiden har fjorden især i sydvest

nedbrudt kysten og dannet stejle skrænter. Nedbrydningen

foregår stadig, og ved Melbjerg Hoved kan istidens dannelsesprocesser

aflæses.

I den nedre del af klinten ved Melbjerg Hoved er lagene

grålige, og består af ler og ret finkornet sand, mens de i

den øvre del er brunlige og består af mere groft materiale

som sand, grus og sten. De to dele adskilles med en skarp

grænse, der er markeret ved store enkeltliggende sten.

De nederste lag er havaflejrede, og lå oprindeligt vandrette.

Oven på afsatte et isfremstød en moræne af blandet

men ret finkornet materiale. Et efterfølgende isfremstød

pressede lagene op til skrå eller ligefrem lodret stilling og

afsatte samtidig en moræne, hvor de store enkeltliggende

sten sandsynligvis udgør de sidste rester.

 

Klintens øvre del består af to moræner adskilt af en række

smeltevandslag. Melbjerg Hoved har altså lag fra fire isfremstød,

afsat under de sidste to istider. øverst under

mulden findes et lag af flyvesand. En del af de store sten,

som nu ligger på stranden, sad sandsynligvis tidligere i

istidslagene i klinten. Mange af dem er ledeblokke, hvilket

vil sige, at de kun forekommer som fast grundfjeld i et begrænset

område og kan derfor fortælle, hvorfra isstrørnmene

kom. Ledeblokke er desuden lette at kende på deres

farve og mineralsammensætning.

 

Lovns Halvøen

 

Den yderste del af Lovns Halvøen er fredet, og der er offentlig

adgang til fods ad afmærkede stier. Den blå rute er en delvis

grusbelagt. I udestuen findes en plancheudstilling om landskabet,

planter og dyr og om herregården Hessel. Ved udestuen

ligger en primitiv lejrplads for cyklister og vandrere, hvor det er

muligt at overnatte i bivuak.

I Ertebølle har amtet indrettet en udstilling om landskab, geologi,

dyr og planter, og hvor du kan komme i læ for vejr og vind.

 

Publikums færdsel

 

Selvom du færdes i et fredet område med offentlig adgang,

skal du være opmærksom på, at jorden er privatejet og stadig

anvendes til land- og skovbrugsformål. Særligt for det fredede

område gælder:

 

Ridning, cykling og knallertkørsel er ikke tilladt, dog undtaget offentlig

vej.

Brug af åben ild er ikke tilladt.

Hunde skal føres i snor.

Affald må ikke smides.

AI færdsel sker på eget ansvar, også på arealer med græssende

dyr.

 

Blå rute