Grundejerforeningen Hessel generalforsamling d. 25. maj 2014

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hessel d. 25. maj 2014

 

Dagsorden

 

1. Velkomst

 

Formand Ole Dahl bød velkommen til de 38 fremm6dte, heraf 24 grundejere.

 

2. Valg af dirigent

 

Hardy fra Skovduevej blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning for 2013

 

Formanden gennemgik sin skriftlige beretning

 

*Bestyrelsen har i det forløbne år beskæftiget sig med vejene, lejepladsen og henvendelser fra

medlemmer.

Veiene - igen i år har vi været forskånet for vejødelæggende skybrud, de største vejødelæggere er

os selv! Kørsel med hastigheder over de tilladte 15 km/t tager hårdt på veiene.

Dog er vore veje i fortsat god stand.

Den løbende vedligeholdelse, kombineret med valget af grus/sand og støvdæmpende midler, har

gjort at vore veje altid er rimelige.

I år har vejret forsinket udlægning af støvbindemiddel. Nu er det udlagt og vi håber det nedsætter

generne af støv fra vejene.

Vejbredden er på matrikelkortene angivet til 6 meter.

lngen steder er selve vejbredden 6m. Nogle steder er bredden 6m, når græsrabatter måles med.

Måler vejene incl. græsrabatter i alt 6 meter, betyder det, vi skal holde disse græsrabatter fri for

forhindringer, så som stolper, rør, sten eller lignende, således at græsrabatter kan benyttes til

vigeplads ved når biler skal passere hinanden.

Foreningen henstiller til af vejbredden overholdes, at bevoksning af træer og buske holdes borte fra

vej og græsrabat.

Bevoksning hegn og hække må ikke være til gene for færdslen.

Legepladsen - fungerer, den er velbesøgt og det omkringliggende græsareal er pænt holdt. Borde,

bænke og bålplads er naturligves til fri afbenyttelse af foreningens medlemmer..

Arealet overfor legepladsen - vi har, som besluttet på sidste års generalforsamling klippet

bevoksningen ned.Vi fuåber det gror lidt til igen, da det ikke er hensigten at udlægge arealet som plæne, men bevare

det som et stykke "natur".

Flagstang og flag er til fri afbenyttelse af enhver. Flaget han hentes hos Mette på Rørsangervej 2.

der skal der ligeledes afleveres efter brug.

Sevoksningen i området vokser stødt. Der er medlemmer dergerne ser beskæringlfældning andre

prioriterer dyre-/fugleliv of læ.

Der findes ingen særlig lokalplan for området der pålægger ejerne beskæringsffældningspligter,

udover hvad lovgivning påbyder. Opnås der ikke enighed naboer imellem, gælder Hegnsloven.

,jenighecier kan løses ve<i henvendelse til kommunens hegnssynsmænd"

 

Der var ingen kommentarer til beretningen.

 

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse

 

Regnskabet blev omdelt og gennemgået af kasseren. Balancen udgjorde 102.297 kr. med

kassebeholdning på 143.428,82 kr.

Regnskabet var underskrevet af revisoren, og blev af torsamlingen godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent if.& 5

 

Kontingent fastholdes på nuværende beløb.

 

6. indkomne forslag:

 

Der var rettidigt indkommet et forslag til foreningen fra Klydevej 8, der omhandler asfaltering af et

stykke af Klydevej pga. støv og støjgener (se bilag)

Det skabte en god debat på wærs af foreningens medlemmer, og forslaget om foreningen skal

bekoste en asfaltering af Klydevej kom til skriftlig afstemning.

Stemmeflertallet stemte nej til forslaget.

Det er et ønske fra grudejerne at foreningen i stedet for den store udgift at asfalt på en begrænset

strækning, udlægger støvbindemiddel på flere veje end der hidtil er gjort.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

Formand Ole Dahl modtager ikke genvalg

Lisbeth Aarup Nielsen, Knud Bach, Ove Rieks modtager genvalg

Der afstemmes skriftligt med en stemme pr. matrikel.