Grundejerforeningen Hessel generalforsamling den 1. juni 2013

 

Generalformsamling i Grundejerforeningen Hessel den 1.6.2013

 

Dagsorden

 

1. Velkomst

 

Formand Ole Dahl bød velkommen til de 33 fremmødte.

 

2. Valg af dirigent

 

Christian Madsen, Spurvevej blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt I overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Der opstod diskussion om grundlaget for indkaldelsen, idet der var tvivl om modtagelsen af PBS opkrævningen, men dirigenten oplyste, at alle har modtaget en skriftlig indkaldelse enten gennem deres mailbox eller med posten.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2012

 

Formanden gennemgik den skriftlige beretning.

 

”Bestyrelsen har i det forløbne år beskæftiget sig med vejene, legepladsen, henvendelser fra medlemmer.

 

Vejene – vejrliget har forskånet os for vejødelæggende skybrud, de største vejødelæggere er os selv, kørsel med hastigheder over de tilladte 30 km/t tager hårdt på vejene.

Dog – vore veje er gode, den løbende vedligeholdelse, kombineret med valget af grus/sand og støvdæmpende midler, har gjort, at vore veje altid er rimelige.

Vejene er bedst til biler, nogler steder er anvendt grus af en sådan størrelse, at cykling, kørsel med klap-/barnevogne, kørestole og rolatorer er lidt træls. Vi arbejder på, vores vejmand får ændret på det i løbet af det kommende år.

Ved det 1. sving på Klydevej, har vi søgt at udbedre generne ved vandsamlinger, der er nedlagt dræn og grus, vi håber det løser generne.

Og så har vi fået et nyt synligt buleadvarselsskiltet ved begyndelsen af Klydevej og ved Rågevej er opsat et nyt skilt med ”blind vej”.

I øvrigt – som ved tidligere år vil jeg minde om, at der ved vejudmundinger, hvor der ikke er afmærket med vigepligt, gælder almindelig vigepligt, også kendt som højrevigepligt.

 

Legepladsen – fungere, er vel besøgt, omliggende græsareal er pænt holdt. Borde/bænke og bålplads er naturligvis til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer.

Flagstang og flag er til fri afbenyttelse af enhver, flaget kan hentes hos Mette på Rørsangervej 2, der skal det også afleveres.

 

Bevoksningen i området vokser stødt, og der er medlemmer, der gerne ser beskæring/fældning, andre prioritere dyre-/fuglelive og læ. Der er ingen særlig lokalplan for området, der pålægger ejerne beskærings/fældningspligter, ud over hvad almindelig lovgivning påbyder, så opnås ikke enighed naboer imellem, gælder Hegnsloven, uenigheder kan løses ved henvendelse til kommunens hegnssynsmænd.

Bevoksning hegn/hække ud mod vores veje, må ikke være til gene for færdselen.

 

Som aftalt ved sidste års generalforsamling har vi beskåret bevoksningen på de arealer foreningen har fået stillet til rådighed af kommunen.”

 

Debat:

 

Bent Jacobsen:

Der er brugt for store sten til belægningen på Klydevej.

Bestyrelsen erkendte problemet og vil tage det op med vejmanden, således at det vil blive rettet i 2013.

 

Uffe Nørhaven klagede over afløbet ved Klydevej.

Formanden opfordrede til at se situationen an, og lovede at bestyrelsens vil holde øje med udviklingen.

 

Solvej Wahlgren Klydevej udtalte også kritik af belægningen. Formanden henviste til tidligere svar.

 

Christian Madsen fortalte om lerlommer i området, der medfører ekstraordinære bløde områder, som giver problemer i de regnfulde perioder.

 

Der var ikke flere kommentarer til beretningen.

 

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse

 

Regnskabet blev omdelt, og gennemgået kasseren. Balancen udgjorde 186.780,03 kr. med en kassebeholdning på 85.272,08 kr.

 

Regnskabet var underskrevet af revisoren, og blev af forsamlingen godkendt

 

5. Fastsættelse af kontingent jvf.§ 5

 

Kontigent fastholdes på nuværende beløb.

 

6. Indkomne forslag

 

Der er ikke modtaget forslag

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

Ove Rieks og Knud Bach modtager genvalg. Hans Thorstensen genopstiller ikke.

Solvej Wahlgren og Erna Sørensen modtager valg.

 

Der afstemmes skriftlig med en stemme pr. matrikel.

 

Efter optællingen af stemmer kunne dirigenten konstatere at Ove Rieks, Knud Bach og Erna Sørensen blev valgt til den nye betsyrelse. Den nye bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

De hidtidige suppleanter modtager genvalg

 

Revisor Eva Krabbe blev genvalgt

 

Eventuelt. Carsten Sørensen udtalte kritik af anvendelse af støjende havemaskiner på tidspunkter i døgnet, hvor beboere bliver generet.

 

Generalforsamlingen henstillede til alle om at respektere tidspunkter for benyttelse af maskiner, og henviste til et ældre ordensreglement, som udstikker rammer for brug af støjende maskiner.

 

Formanden takkede Hans Thorstensen for sit virke I bestyrelsen, og bød velkommen til det nye medlem Erna Sørensen.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen 16.30.

 

Hans Chr.Thorstensen

Sekretær Grundejerforeningen Hessel.

01.06.2013

 

Dirigenten har godkendt referatet den 2. Juni 2013