Vedtægter (vedtaget 11.04.2002)

 

Foreningens navn: Hvalpsund Bogcafé

1. Hjemsted: Multihuset, Sundvej 12 Hvalpsund.

2. Foreningens formål er at administrere en bogsamling i Hvalpsund og udlåne bøger fra samlingen samt virke for kulturelle arrangementer og søge samarbejde med andre kulturelle foreninger og kulturelt samråd i Farsø Kommune.

3. Bogcafeen er en åben forening uden kontingent. Dens arbejde hviler på frivillige bidrag. Enhver økonomisk bidragyder eller aktiv i arbejdet har stemmeret på generalforsamlingen.

4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i Multihuset og forretninger i Hvalpsund senest 14 dage før den afholdes. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage forinden. På generalforsamlingen vælges bestyrelse og en revisor, samt suppleanter.

5. Bestyrelsen består af indtil 8 personer. Medlemmerne vælges for en toårig periode, således at efter første toårige valgperiode afgår de 4 sidst valgte medl. og året efter de 3 først valgte medlemmer. Et medlem udpeges og vælges af bestyrelsen. Det første ordinære valg sker i 2004.

6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

7. Udgifter i forbindelse med hjemkaldelse af bøger betales af låner. Låner er ansvarlig for de lånte bøger.

8. Revideret regnskab aflægges hvert år på generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret.

9. Foreningen kan kun opløses på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Foreningens midler tilfalder Multihuset i Hvalpsund. Såfremt dette er lukket, skal midlerne fordeles til gavn for foreninger i Hvalpsund.